artykuł nr 1

Wykaz dot. przeznaczenia do najmu na kolejny okres do 3 lat części lokalu użytkowego w miejscowości Zawada.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 57/2022 z dnia 06.04.2022 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości że przeznacza się do najmu część lokalu użytkowego o pow. 4 m2 znajdującego się na parterze w budynku komunalno-użytkowym w Zawadzie przy ul. Częstochowskiej 6A na działce oznaczonej w rej. ewid. gruntów nr 492/3 o pow. 0,0857 ha, księga wieczysta CZ1C/00126619/3, obręb Zawada, na rzecz PKS OFFICINA Sp. z o.o.  na kolejny okres do 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie transportu.

Wartość miesięcznej stawki czynszu najmu została ustalona na kwotę 13,90 zł/m2+ właściwa stawka VAT.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu: „MN/Uc”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, usług centrotwórczych, „KDZ”- tereny dróg zbiorczych, „KDD”- tereny dróg dojazdowych.

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. nr 203 tel.(34) 328-11-22 wew. 117