artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w msc. Zawada

 

Kłomnice, dnia 04.07.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonego  III ustnego  przetargu nieograniczonego  na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej obręb Zawada  oznaczonej  nr 2947 o pow. 0,0703 ha,  księga wieczysta CZ1C/00175976/1, który odbył się 28.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 135 000 zł netto.

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba, która wniosła wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został P. Franciszek Dembski, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 136 350 zł netto

W związku z powyższym III przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. . 

Przewodniczący Komisji Przetargowej