artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Zawada

WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 124/2021 z dnia 18 października 2021 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

Nieruchomość ozn. KW Nr

Nr geod. działki

Pow.

/ha/

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Forma Sprzedaży

Cena

/netto zł/

Termin zapłaty

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Zawada

CZ1C/00175976/1

2947

0,0703

Działka zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o pow. zabudowy 163 ,00 m2, działka w kształcie zbliżonym do trapezu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest w części ogrodzona, w części niezagospodarowana- porośnięta drzewami. Nieruchomość ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej. Budynek handlowo-usługowy piętrowy, podpiwniczony wybudowany w 1976 r., w stanie awaryjnym – wymaga licznych prac remontowych.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

„MN/Uc”- tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, usług centrotwórczych, KDZ”- tereny dróg zbiorczych.

 

W trybie ustnego przetargu nieograniczonego

150 000 zł

 

Przed zawarciem aktu notarialnego

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków :

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin oraz warunki przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.