artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadzie.

  OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kłomnice

ogłasza  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy.

 

Lp.

Nr działki/ położenie

Pow. w ha

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto

Wadium

Postąpienie

Nr Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie w planie

1.

Zawada dz. nr ewid. 2753

 

0,0556

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach szerokość około 3,0 m- 3,5 m długość około 166 m. Działka od strony północnej i południowej ogrodzona. Urządzony zjazd. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ul. Sobieskiego, zaliczonej do kategorii drogi powiatowej. Ulica Sobieskiego posiada nawierzchnie asfaltową, z oświetleniem ulicznym. W pasie drogowym znajduje się urządzony chodnik.

6 100 zł:

W tym:

Tereny „MN/RM, KDZ”- 5 000 zł +właściwa stawka VAT

Tereny „R”- 1 100 zł zwolnione z VAT

610 zł

1% ponad cenę wywoławczą(z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek)

CZ1C/00084644/0

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

Tereny  MN/RM- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, R- tereny rolnicze KDZ- tereny dróg zbiorczych

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20  w dniu 27.08.2021 r. o godz. 11.00

Warunki przystąpienia do przetargów:

-W przetargu biorą udział osoby,  które wniosą wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 23.08.2021 r. na konto 59 8437 0002 2015 0930 0039 0014.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kłomnice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium, wpłynęła na konto Urzędu Gminy w terminie określonym w ogłoszeniu i umożliwiła komisji przetargowej stwierdzenie, że dokonano jego wniesienia.

- posiadanie dokumentów tożsamości dla osoby fizycznej,

- posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w CEIDG.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się oryginałem pełnomocnictwa.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony długami, prawami osób trzecich i wolny jest od obciążeń hipotecznych.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, może nastąpić wyłącznie na  życzenie i koszt kupującego.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój 203 lub tel. (34) 328-11-22 w. 117.