artykuł nr 1

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 600 000,00 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek

Początek formularza

Ogłoszenie nr 611791-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.

Gmina Kłomnice: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 600 000,00 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłomnice, krajowy numer identyfikacyjny 15139798300000, ul. ul. Strażacka  20 , 42-270  Kłomnice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 034 3281122 w. 119, e-mail inwest.marl@klomnice.pl, faks 343 281 121.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.klomnice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.klomnice.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierająca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście, poczta lub kurierem (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Adres:
Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażcka 20, 42-270 Kłomnice
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 600 000,00 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek

Numer referencyjny: IZI-IZ.271.12.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 600 000,00 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5 – Usługi udzielania kredytu 3. Założenia do kredytu: 3.1 Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2029r. 3.2. Karencja w spłacie kredytu : 30 grudzień 2021r. 3.3. Terminy spłaty kredytu: lata 2021-2029. 3.4. Spłata kapitału następować będzie w 16 ratach w wysokości ustalonej w harmonogramie, począwszy od dnia 30.12.2021r. Planowana przez zamawiającego spłata rat kapitałowych kształtuje się w następujący sposób: 1) 31.12.2021r. – 1 000 000,00 zł., 2) 01.04.2025r. – 100 000,00 zł., 3) 30.06.2025r. – 100 000,00 zł., 4) 31.10.2025r. – 100 000,00 zł., 5) 31.03.2026r. – 100 000,00 zł., 6) 30.06.2026r. – 100 000,00 zł., 7) 31.10.2026r. – 100 000,00 zł., 8) 31.03.2027r. – 100 000,00 zł., 9) 30.06.2027r. – 100 000,00 zł., 10) 31.10.2027r. – 100 000,00 zł., 11) 31.03.2028r. – 100 000,00 zł., 12) 30.06.2028r. – 100 000,00 zł., 13) 31.10.2028r. – 100 000,00 zł., 14) 31.03.2029r. – 150 000,00 zł., 15) 30.06.2029r. – 150 000,00 zł., 16) 31.10.2029r. – 100 000,00 zł., 3.5 Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 2 600 000,00 zł. bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.), możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, a w konsekwencji - możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w zakresie określonych w nim terminów i kwot, a także możliwość przesunięcia terminu spłaty raty lub wcześniejszej spłaty raty oraz odroczenia płatności raty w sytuacjach wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o zamówienie publiczne. a) Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją kredytową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. b) Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. Kredyt będzie uruchamiany zgodnie z potrzebami Zamawiającego - w transzach, w terminach wskazanych w pisemnych wnioskach Zamawiającego z ostatecznym wykorzystaniem do dnia 31.12.2020r. c) Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu. 3.6. Koszt kredytu: a) należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia: do celów obliczeniowych przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. b) naliczenie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach; o ich wysokościach Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego do 5 dnia każdego następnego miesiąca. c) odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu miesiąca w terminie 15 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej (informacji) o wysokości naliczonych odsetek, przy czym: - pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, - kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, - ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu, - ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 3.6.1 za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy, przy czym, jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 3.6.2 Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 1 miesięcznego i stałej marży Banku. Stawka WIBOR 1M przyjmowana jest wg notowania na dwa dni robocze przed początkiem miesiąca kalendarzowego i obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kolejnego miesiąca. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażoną w punktach procentowych i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania i wynosi.......... 3.7 Maksymalna wysokość oprocentowania naliczonego od kwoty udzielonego kredytu nie może w stosunku rocznym przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego („oprocentowanie maksymalne”). 3.8 Jeżeli wysokość oprocentowania naliczonego od kwoty udzielonego kredytu, w tym wysokość oprocentowania należności przeterminowanych, przekracza wysokość oprocentowania maksymalnego, Bank nalicza i pobiera odsetki wg oprocentowania maksymalnego. 3.9 Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne 3.10 Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 3.11 W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 3.12 W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. 3.13 Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe. 3.14 Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. 3.15 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych analiz przez Wykonawcę Zamawiający udostępnia wymienione poniżej dokumenty: 1) Uchwały budżetowe Gminy Kłomnice, 2) Uchwały WPF Gminy Kłomnice; 3) Sprawozdania budżetowe Gminy Kłomnice tj: Rb – 27S, Rb – 28S, Rb – N, Rb – Z, Rb – NDS; 4) Uchwały RIO dotyczące budżetu; 5) Uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek . 3.16 Zamawiający jednocześnie informuje, że: a) nie dopuszcza w przetargu własnych projektów umów; b) nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców; c) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, zostanie udostępniona w terminie późniejszym po otrzymaniu jej przez Zamawiającego d) Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z podatkami i składkami Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy
II.5) Główny kod CPV: 66113000-5

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do wykonania działalności kredytowej określonej w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 2357 ze zmianami) jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania zezwolenia. W przypadku banku państwowego wystarczy posiadanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 6.2.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.2.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.2.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. UWAGI do rozdziału 6 SIWZ: 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.1. do 6.2.3. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.b) Uwag do rozdziału 6 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Regulację pkt 2 stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Kserokopia zezwolenia na rozpoczęcie działalności bankowej zgodnie z ustawą prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł w formach określonych w art 45 ust 6 ustawy Pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Czas uruchamiania kredytu od dnia przekazania dyspozycji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy 2) dostosowanie umowy do regulaminu banku pod warunkiem, że zmiany nie będą sprzeczne z zapisami specyfikacji. 3) Zmiana strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, 4) W sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji usługi, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 5) Złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o rezygnacji z części wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, w przypadku poprawy finansowej Zamawiającego. Wykonawca w takim przypadku nie pobiera żadnych innych opłat od niewykorzystanej części kredytu. 6) Wcześniejszej bądź późniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji w przypadku: a) Zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, zmianie mogą ulec ilości, terminy oraz wysokość transz w zależności od sytuacji finansowej Zamawiającego b) Zmiany okresu i wysokości spłat rat kapitałowych, w przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej mającej wpływ na możliwość obsługi zadłużenia przez Zamawiającego 7) Zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki 8) Zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 9) Ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 10) W przypadku wprowadzenia w RP waluty Euro, strony o ile będzie to konieczne dostosują treść umowy w taki sposób, aby jej wartość nie była wyższa niż dotychczasowa. 11) Zmiany terminu wykonania: - z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 12) Zmiany płatności i inne: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-03, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie

Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Wójt Gminy Kłomnice - P. Piotr Juszczyk

Ogłoszenie nr 1 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540237073-N-2020 z dnia 25-11-2020 r.

 

Kłomnice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 611791-N-2020

Data: 18.11.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kłomnice, Krajowy numer identyfikacyjny 15139798300000, ul. ul. Strażacka  20,
42-270  Kłomnice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 034 3281122 w. 119, e-mail

inwest.marl@klomnice.pl, faks 343 281 121.

Adres strony internetowej (url): www.bip.klomnice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 600 000,00 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5 – Usługi udzielania kredytu 3. Założenia do kredytu: 3.1 Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2029r. 3.2. Karencja w spłacie kredytu : 30 grudzień 2021r. 3.3. Terminy spłaty kredytu: lata 2021-2029. 3.4. Spłata kapitału następować będzie w 16 ratach w wysokości ustalonej w harmonogramie, począwszy od dnia 30.12.2021r. Planowana przez zamawiającego spłata rat kapitałowych kształtuje się w następujący sposób: 1) 31.12.2021r. – 1 000 000,00 zł., 2) 01.04.2025r. – 100 000,00 zł., 3) 30.06.2025r. – 100 000,00 zł., 4) 31.10.2025r. – 100 000,00 zł., 5) 31.03.2026r. – 100 000,00 zł., 6) 30.06.2026r. – 100 000,00 zł., 7) 31.10.2026r. – 100 000,00 zł., 8) 31.03.2027r. – 100 000,00 zł., 9) 30.06.2027r. – 100 000,00 zł., 10) 31.10.2027r. – 100 000,00 zł., 11) 31.03.2028r. – 100 000,00 zł., 12) 30.06.2028r. – 100 000,00 zł., 13) 31.10.2028r. – 100 000,00 zł., 14) 31.03.2029r. – 150 000,00 zł., 15) 30.06.2029r. – 150 000,00 zł., 16) 31.10.2029r. – 100 000,00 zł., 3.5 Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 2 600 000,00 zł. bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.), możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, a w konsekwencji - możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w zakresie określonych w nim terminów i kwot, a także możliwość przesunięcia terminu spłaty raty lub wcześniejszej spłaty raty oraz odroczenia płatności raty w sytuacjach wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o zamówienie publiczne. a) Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją kredytową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. b) Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. Kredyt będzie uruchamiany zgodnie z potrzebami Zamawiającego - w transzach, w terminach wskazanych w pisemnych wnioskach Zamawiającego z ostatecznym wykorzystaniem do dnia 31.12.2020r. c) Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu. 3.6. Koszt kredytu: a) należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia: do celów obliczeniowych przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. b) naliczenie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach; o ich wysokościach Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego do 5 dnia każdego następnego miesiąca. c) odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu miesiąca w terminie 15 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej (informacji) o wysokości naliczonych odsetek, przy czym: - pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, - kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, - ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu, - ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 3.6.1 za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy, przy czym, jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 3.6.2 Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 1 miesięcznego i stałej marży Banku. Stawka WIBOR 1M przyjmowana jest wg notowania na dwa dni robocze przed początkiem miesiąca kalendarzowego i obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kolejnego miesiąca. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażoną w punktach procentowych i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania i wynosi.......... 3.7 Maksymalna wysokość oprocentowania naliczonego od kwoty udzielonego kredytu nie może w stosunku rocznym przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego („oprocentowanie maksymalne”). 3.8 Jeżeli wysokość oprocentowania naliczonego od kwoty udzielonego kredytu, w tym wysokość oprocentowania należności przeterminowanych, przekracza wysokość oprocentowania maksymalnego, Bank nalicza i pobiera odsetki wg oprocentowania maksymalnego. 3.9 Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne 3.10 Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 3.11 W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 3.12 W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. 3.13 Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe. 3.14 Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. 3.15 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych analiz przez Wykonawcę Zamawiający udostępnia wymienione poniżej dokumenty: 1) Uchwały budżetowe Gminy Kłomnice, 2) Uchwały WPF Gminy Kłomnice; 3) Sprawozdania budżetowe Gminy Kłomnice tj: Rb – 27S, Rb – 28S, Rb – N, Rb – Z, Rb – NDS; 4) Uchwały RIO dotyczące budżetu; 5) Uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek . 3.16 Zamawiający jednocześnie informuje, że: a) nie dopuszcza w przetargu własnych projektów umów; b) nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców; c) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, zostanie udostępniona w terminie późniejszym po otrzymaniu jej przez Zamawiającego d) Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z podatkami i składkami Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy

 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 600 000,00 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5 – Usługi udzielania kredytu 3. Założenia do kredytu: 3.1 Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2029r. 3.2. Karencja w spłacie kredytu: 30 grudzień 2021r. 3.3. Terminy spłaty kredytu: lata 2021-2029. 3.4. Spłata kapitału następować będzie w 16 ratach w wysokości ustalonej w harmonogramie, począwszy od dnia 31.12.2021r. Planowana przez zamawiającego spłata rat kapitałowych kształtuje się w następujący sposób: 1) 31.12.2021r. – 1 000 000,00 zł., 2) 31.03.2025r. – 100 000,00 zł., 3) 30.06.2025r. – 100 000,00 zł., 4) 31.10.2025r. – 100 000,00 zł., 5) 31.03.2026r. – 100 000,00 zł., 6) 30.06.2026r. – 100 000,00 zł., 7) 31.10.2026r. – 100 000,00 zł., 8) 31.03.2027r. – 100 000,00 zł., 9) 30.06.2027r. – 100 000,00 zł., 10) 31.10.2027r. – 100 000,00 zł., 11) 31.03.2028r. – 100 000,00 zł., 12) 30.06.2028r. – 100 000,00 zł., 13) 31.10.2028r. – 100 000,00 zł., 14) 31.03.2029r. – 150 000,00 zł., 15) 30.06.2029r. – 150 000,00 zł., 16) 31.10.2029r. – 100 000,00 zł., 3.5 Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 2 600 000,00 zł. bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.), możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, a w konsekwencji - możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w zakresie określonych w nim terminów i kwot, a także możliwość przesunięcia terminu spłaty raty lub wcześniejszej spłaty raty oraz odroczenia płatności raty w sytuacjach wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o zamówienie publiczne. a) Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją kredytową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. b) Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. Kredyt będzie uruchamiany zgodnie z potrzebami Zamawiającego - w transzach, w terminach wskazanych w pisemnych wnioskach Zamawiającego z ostatecznym wykorzystaniem do dnia 31.12.2020r. c) Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu. 3.6. Koszt kredytu: a) należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia: do celów obliczeniowych przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. b) naliczenie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach; o ich wysokościach Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego do 5 dnia każdego następnego miesiąca. c) odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu miesiąca w terminie 15 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej (informacji) o wysokości naliczonych odsetek, przy czym: - pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, - kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, - ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu, - ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 3.6.1 za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy, przy czym, jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 3.6.2 Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 1 miesięcznego i stałej marży Banku. Stawka WIBOR 1M przyjmowana jest wg notowania na dwa dni robocze przed początkiem miesiąca kalendarzowego i obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kolejnego miesiąca. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażoną w punktach procentowych i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania i wynosi.......... 3.7 Maksymalna wysokość oprocentowania naliczonego od kwoty udzielonego kredytu nie może w stosunku rocznym przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego („oprocentowanie maksymalne”). 3.8 Jeżeli wysokość oprocentowania naliczonego od kwoty udzielonego kredytu, w tym wysokość oprocentowania należności przeterminowanych, przekracza wysokość oprocentowania maksymalnego, Bank nalicza i pobiera odsetki wg oprocentowania maksymalnego. 3.9 Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne 3.10 Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 3.11 W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 3.12 W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. 3.13 Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe. 3.14 Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. 3.15 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych analiz przez Wykonawcę Zamawiający udostępnia wymienione poniżej dokumenty: 1) Uchwały budżetowe Gminy Kłomnice, 2) Uchwały WPF Gminy Kłomnice; 3) Sprawozdania budżetowe Gminy Kłomnice tj: Rb – 27S, Rb – 28S, Rb – N, Rb – Z, Rb – NDS; 4) Uchwały RIO dotyczące budżetu; 5) Uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek . 3.16 Zamawiający jednocześnie informuje, że: a) nie dopuszcza w przetargu własnych projektów umów; b) nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców; c) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, zostanie udostępniona w terminie późniejszym po otrzymaniu jej przez Zamawiającego d) Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z podatkami i składkami Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy

 

Wójt Gminy Kłomnice – P. Piotr Juszczyk

 

 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza