artykuł nr 1

Wykaz dot. bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres od 01.02.2021 do 31.01.2026.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 5/2021 z dnia 08.01.2021 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres od 01.02.2021 do 31.01.2026 r.

Pomieszczenia o pow. ogólnej powierzchni użytkowej 54,5 m2 znajdujące się na I piętrze oraz w piwnicach o pow. 46,6 m2 w budynku ”Zespół Gminny Nr 2”  miejscowości Kłomnice ul. Strażacka 20, na działce o nr ewid. 449/14 o pow. 0,0857 ha, obręb geodezyjny Kłomnice, na rzecz Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

„U”- tereny usług

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.