artykuł nr 1

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomosci rolnych.

WÓJT GMINY KŁOMNICE

Ogłasza I pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

 

Obręb

Nr działki

Pow. w ha

W tym użytki w ha

Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz dzierżawny
w q pszenicy

Termin dzierżawy

Kłomnice

2110

0,43

RIVb – 0,43

R – tereny rolnicze

CZ1C/00047650/4

0,5

10 lat

Konary

947

0,59

ŁWIV – 0,30

ŁIV – 0,29

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00037724/1

0,55

5 lat

963

1,65

ŁIV – 1,46

ŁWIV – 0,19

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00096753/4

1,5

991

1,22

ŁVI – 0,71

ŁV – 0,50

ŁWVI – 0,01

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00096753/4

0,15

1000

1,02

ŁV – 0,92

ŁWV – 0,01

ŁVI – 0,09

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00108801/4

0,3

1019

0,15

ŁWIV – 0,08

ŁIV – 0,07

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00037724/1

0,15

1044

0,46

ŁV – 0,42

ŁWV – 0,04

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00096753/4

0,15

1053

0,71

ŁWV – 0,06

ŁV – 0,65

R/ZL – tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

CZ1C/00108801/4

0,25

Nieznanice

407

1,23

N – 0,07

RIVa – 0,52

RIVb – 0,64

R – tereny rolnicze

KDL – tereny dróg lokalnych

CZ1C/00182720/4

1,55

5 lat

 

Proponowana wysokość czynszu w q pszenicy wg średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

W przypadku działek rolnych, które są obsiane, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo żądania zwrotu poczynionych na zasiewy nakładów. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych
w miejscowości ................................... (wymienić obręb, na każdy obręb odrębna oferta), w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice pokój 203
w terminie do dnia 20.07.2020 r. do godz. 15:00.

 

Oferta powinna zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko oraz adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy,

- termin dzierżawy,

- przedmiot dzierżawy (nr działki, obręb),

- podpisaną klauzulę RODO stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice. Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

 

 

W/w ogłoszenie wywieszono w okresie od 24.06.2020 r. do 24.07.2020 r.

  1. Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20
  2. strona internetowa
Załączniki:
klauzula informacyjna RODO17 KB