artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości zdrowa.

Kłomnice, dnia 25.03.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej obręb Zdrowa oznaczonej jako działka o nr ewid. 298 o ogólnej pow. 0,49 ha, księga wieczysta CZ1C/00099890/7, który odbył się 25.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy  Kłomnice.

Proponowany czynsz dzierżawny w wysokości 1,00 q pszenicy oraz 5 letni termin dzierżawy.

Na powyższy przetarg wpłynęła 1 oferta złożona w terminie w dniu 19.03.2020 r.

Oferta zawierała wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości wygrała Pani Anna Dobrakowska-Puto, która zaproponowała czynsz dzierżawny w wysokości 2,45 q pszenicy.

Wobec powyższego I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym