artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 5 lat w miejscowości Konary.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2020 r. poz. 65), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 32/2020 z dnia 09.03.2020 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres do 31.12.2021 r.

Pomieszczenia o pow. ogólnej powierzchni użytkowej 151,17 m2 znajdujące się w budynku w miejscowości Konary ul. Łąkowa 5, na działce o nr ewid. 559/7 o pow. 0,0935 ha, obręb geodezyjny Konary, księga wieczysta CZ1C/00084825/3, na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa ul. Łąkowa 1, z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Zdrowej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

„U”- tereny usług

„KDL”- tereny dróg lokalnych

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.