artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadzie.

  OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kłomnice

ogłasza  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy.

 

Lp.

Nr działki/ położenie

Pow. w ha

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto

Wadium

Postąpienie

Nr Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie w planie

1.

3336

Zawada ul. Kościuszki 49

0,2883

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach szerokość około 12 m długość około 235-244 m. Działka w niewielkiej części ogrodzona. Na działce znajdują się pozostałości murowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( bez dachu). Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. ul Kościuszki zaliczonej do kategorii drogi powiatowej.

 

28 000 zł w tym:

Tereny MN/RM/U- 23 000 zł + właściwa stawka VAT

Tereny zieleni- 5000 zł- zwolnione z VAT

2 800

1% ponad cenę wywoławczą(z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek)

CZ1C/00167917/1

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

tereny MN/RM/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, usług, tereny Z- tereny zieleni.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20  w dniu 19.02.2021 r. o godz. 11.00

Warunki przystąpienia do przetargów:

-W przetargu biorą udział osoby,  które wniosą wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 15.02.2021 r. na konto 59 8437 0002 2015 0930 0039 0014.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kłomnice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium, wpłynęła na konto Urzędu Gminy w terminie określonym w ogłoszeniu i umożliwiła komisji przetargowej stwierdzenie, że dokonano jego wniesienia.

- posiadanie dokumentów tożsamości dla osoby fizycznej,

- posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w CEIDG.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się oryginałem pełnomocnictwa szczególnego.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony długami, prawami osób trzecich i wolny jest od obciążeń hipotecznych.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, może nastąpić wyłącznie na  życzenie i koszt kupującego.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój 203 lub tel. (34) 328-11-22 w. 117.