artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 164/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

Nieruchomość ozn. KW Nr

Nr geod. działki

Pow.

/ha/

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Forma Sprzedaży

Cena

/netto zł/

Termin zapłaty

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Zawada CZ1C/00167917/1

3336

0,2883

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach szerokość około 12 m długość około 235-244 m. Działka w niewielkiej części ogrodzona. Na działce znajdują się pozostałości murowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( bez dachu). Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. ul Kościuszki zaliczonej do kategorii drogi powiatowej.

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

tereny MN/RM/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, usług, tereny Z- tereny zieleni.

 

W trybie ustnego przetargu nieograniczonego

28 000 zł

W tym:

Tereny MN/RM/U- 23 000 zł + właściwa stawka VAT

Tereny zieleni 5 000 zł- zwolnione z VAT

Przed zawarciem aktu notarialnego

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków :

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin oraz warunki przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.