artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie ośrodków zdrowia w Kłomnicach oraz Rzerzęczycach.

Wójt  Gminy Kłomnice

Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie ośrodków zdrowia położonych na terenie Gminy Kłomnice na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie świadczeń zdrowotnych. 

 1. w Kłomnicach budynek dwukondygnacyjny o pow. użytkowej pietra parteru i piwnicy 955,18 m2 usytuowany przy ul. Strażackiej 18 na działce ewidencyjnej nr 449/11 o pow. 0,1210 ha, k. m. 1.3, księga wieczysta CZ1C/00075686/0. Budynek posiada wspólną z Urzędem Gminy Kłomnice instalację grzewczą i wodociągową oraz parking. Wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową, c.o., gazową, kanalizacyjną.
 2. w Rzerzęczycach zabudowaną budynkiem wolnostojącym o pow. użytkowej parteru i piwnicy 159,57 m2, usytuowanym przy ul. Skrzydlowskiej 71 na działce ewidencyjnej nr 6881 o pow. 0,0462 ha, k. m. 5, księga wieczysta CZ1C/00066682/6. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, telefoniczną, c.o., kanalizacyjną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 129.XXII.2016 z dnia 31.03.2016 r., opublikowanym w dniu 14 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2016 r., poz. 2284 działka nr ewid. 449/11, obręb geodezyjny Kłomnice znajduje się w terenach oznaczonych symbolem „U”- tereny usług; działka nr ewid. 6881, obręb geodezyjny Rzerzęczyce znajduje się w terenach oznaczonych symbolem „KDZ”- tereny dróg zbiorczych, „MN/Uc”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług centrotwórczych.

Celem dzierżawy jest prowadzenie w w/w budynkach zadań:

 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
 2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia laryngologiczna
 1. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 1. Rehabilitacja ambulatoryjna:
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia ambulatoryjna

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za ośrodek zdrowia w Kłomnicach 6,80 zł/1m2

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za ośrodek zdrowia w Rzerzęczycach 5,85 zł/1m2

Czynsz będzie waloryzowany w okresach rocznych minimum o wskaźnik cen i usług publikowany przez GUS ze skutkiem od 1 lutego każdego roku. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Umowy dzierżawy obowiązywać będą od dnia 01.01.2021 roku na czas nieoznaczony.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości: - 650,00 zł – Ośrodek Zdrowia Kłomnice,

- 100,00 zł – Ośrodek Zdrowia Rzerzęczyce

na konto 59 8437 0002 2015 0930 0039 0014 w terminie do dnia 15.12.2020 r.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% stawki ceny wywoławczej czynszu z zaokrągleniem w górę.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 pokój 203 (II piętro)w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż  jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy Kłomnice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonywać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium, wpłynęła na konto Urzędu Gminy w terminie określonym w ogłoszeniu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygrał zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał odstąpi od podpisania umowy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018