artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres do 31.03.2028 roku w miejscowości Karczewice.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 157/2020 z dnia 04.11.2020r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres do 31.03.2028 roku.

Działka nr 818 o pow. powierzchni 0,15 ha w miejscowości Karczewice przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Karczewice, stanowiącą własność Gminy Kłomnice na podstawie księgi wieczystej nr CZ1C/00180468/2, na rzecz OSP Karczewice-Garnek, z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw w  w/w miejscowości.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

„RM”- tereny zabudowy zagrodowej

„KDL”- tereny rolnicze, zieleń

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018