artykuł nr 1

Wykaz dot. wynajmu w drodze bezprzetargowej lokalu w miejscowosci Kłomnice.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 119/XIV/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dot. wynajmu w drodze bezprzetargowej lokalu o pow. 13,7 m2, znajdujący się na I piętrze w budynku w Kłomnicach „Zespół Gminny Nr 2” przy ul. Strażackiej 18A, na działce oznaczonej w rej. ewid. gruntów nr 449/14 o pow. 0,0857 ha, zabudowanej dwu kondygnacyjnym budynkiem o charakterze użytkowym, księga wieczysta CZ1C/00120040/1, obręb Kłomnice, na rzecz P. Lidii Burzyńskiej z przeznaczeniem na prowadzenie biura poselskiego, na czas trwania mandatu poselskiego. 

Wartość miesięcznej stawki czynszu najmu została ustalona na kwotę 25,00 zł/m2 + właściwa stawka VAT.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu: ,,U”- tereny usług

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.