artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

W Y K A Z

 

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2018r poz.2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 170/2019 z dnia 08.11.2019 r;

 

Wójt Gminy Kłomnice

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

 

Obręb

Numer działki

Pow.

 w ha

w tym: użytki

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Numer księgi wieczystej

Propono-wany

czynsz w q

Bartkowice

271

0,50

Ł III – 0,37

Ł IV – 0,09

Ł V – 0,02

ŁW III-0,01

ŁW IV-0,01

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem „R”- tereny rolnicze.

CZ1C /00077308/1

0,70

 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w  wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualną cenę skupu pszenicy, opublikowaną przez Prezesa GUS.