artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.

WYKAZ

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 143/2019 z dnia 16 września 2019r.

 

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze pisemnych przetargów ofert na dzierżawę:

 

 

Miejscowość

Nr działki

pow. w ha

w tym użytki w ha

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy

Nr księgi wieczystej

Kłomnice

1193

0,83

ŁVI- 0,31

ŁIV- 0,20

ŁV- 0,32

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu R/ZL- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

WS/Z- tereny wód powierzchniowych, śródlądowych wraz z towarzyszącą zielenią.

0,30

CZ1C/00050709/7

1247

0,93

R IVa-0,69

ŁIII-0,24

R/Zl- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

1,50

CZ1C/00079815/2

1466

0,68

R IVb-0,09

R IVa- 0,59

R- tereny rolnicze

1,00

CZ1C/00116623/1

Razem pow. 2,44 ha  Razem czynsz 2,80 q

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny wg. średniej krajowej ceny pszenicy w dwóch ratach zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

 

Termin oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.