artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat w miejscowości Rzerzęczyce.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 119/2019 z dnia 30.07.2019r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres 10 lat.

Działka nr 9708 o pow. 2,3499 ha w miejscowości Rzerzęczyce przy ul. Stawowej, która Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 273/XXXIII/2014 z dnia 29.04.2014 r. otrzymała nazwę „Dolina Dwóch Stawów”, obręb geodezyjny Rzerzęczyce, stanowiącą własność Gminy Kłomnice na podstawie księgi wieczystej CZ1C/00080248/6, na rzecz Stowarzyszenia Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą „GRUSZKA” z siedzibą w Rzerzęczycach, na prowadzenie działalności statutowej stowarzyszenia.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu: „UT/US”- tereny usług turystyki, usług sportu i rekreacji.

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.