artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

W Y K A Z

  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 18/2019 z dnia 29 styczna 2019r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Miejscowość Zawada, działka nr 1083 o pow. 0,2900 ha, księga wieczysta CZ1C/00167917/1.

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, o wymiarach szerokość około 12 m długość około 236-244 m. Posesja częściowo ogrodzona. Nieruchomość zabudowana byłym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ( bez dachu). Posesja częściowo ogrodzona. W/w nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Kościuszki zaliczonej do kategorii drogi powiatowej. Nieruchomość ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej. Teren, na którym położona jest w/w działka jest w trakcie scalania gruntów.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 129.XXII.2016 z dnia 31.03.2016r., opublikowanym w dniu 14 kwietnia 2016r w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2016r. poz. 2284 teren nieruchomości znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

„MN/RM/U” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, usług;

,,Z” – tereny zieleni.

 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto –  31 730  zł

w tym:

tereny  MN/RM/U–  28 290 zł z VAT

tereny Z – 3 440 zł

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin oraz warunki przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.