artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Garnku.

  OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy.

Nieruchomość  oznaczona jako działka nr 199/1 o pow. 0,8066 ha, położona w miejscowości Garnek, obręb 5 - Garnek, k. m. 1, księga wieczysta CZ1C/00113669/4.

Działka ma szerokość około 27-29 m i długość około 285-288 m, korzystna dla danego typu użytkowania nieruchomości. Od ul. Głównej, w głąb około 50 metrów, o przeznaczeniu w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną/usługi oraz tereny dróg zbiorczych. Pozostałą cześć działki zajmują tereny zielone. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Głównej, zaliczonej do kategorii drogi powiatowej. Brak urządzonego zjazdu i chodnika na wysokości nieruchomości. Działka częściowo ogrodzona. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 129.XXII.2016 z dnia 31.03.2016r., opublikowanym w dniu 14 kwietnia 2016r w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2016r. poz. 2284 teren nieruchomości znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

,,KDZ”- tereny dróg zbiorczych

,,MN/U”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług

,,Z”- tereny zieleni

Zgodnie z powołanym planem miejscowym teren powyższej działki położony jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto - 64 580,00 zł

w tym:

tereny dróg zbiorczych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług–  54 740,00 zł z VAT

tereny zielone- 9 840,00 zł ( zwolnione z podatku VAT)

Wadium – 6 500,00 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu

21.12.2018r o godz.  9:00 w pokoju nr 210 (II piętro).

W przetargu biorą udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 17.12.2018 r. na konto 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kłomnice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium, wpłynęła na konto urzędu Gminy w terminie określonym w ogłoszeniu i umożliwiła komisji przetargowej stwierdzenie, że dokonano jego wniesienia.

Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium  niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu bez oprocentowania.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony długami, prawami osób trzecich i wolny jest od obciążeń hipotecznych.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić wyłącznie na życzenie i koszt kupującego.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój 203 lub tel. 34 328 11 22 w. 117 , email. mwalaszczyk@klomnice.pl