artykuł nr 1

Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Kłomnice

Kłomnice, dnia 09.11.2018 r.

GP.OŚ-GO.7031.26.2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie dotyczy zamówienia na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.

1.   Zamawiający:

 

Gmina Kłomnice

ul. Strażacka 20

  42-270 Kłomnice

  NIP: 949-21-38-802

 

  tel. 34 328-11-22,

fax 34 328-11-21

 

2.   Przedmiot zamówienia:

 

Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Kłomnice”.

 

3.   Termin realizacji zamówienia: do dnia 19.12.2018 r.

 

4.   Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice w sekretariacie I piętro pok. 103 w terminie do dnia 15.11.2018 r. do godziny 15:00.

 

4.1 Opakowanie i adresowanie oferty:

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

OFERTA NA

Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Kłomnice”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

16.11.2018r. godz. 09:00

 

 

5.   Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.11.2018 r. w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice I piętro pok. 103 o godzinie 9:00

 

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium o następującym znaczeniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena oferty

60

2.

Termin płatności faktury

40

 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa się określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:

 

6.1 Cena oferty

 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za wykonanie zamówienia ,obliczona przez wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w „Formularzu oferty”. Liczba punktów, którą  można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru

  CN

KC =  ------------   x 60

COB

KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy

CN  - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

6.2  Termin płatności faktury

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.

Zasady obliczania wartości punktowej kryterium.

a)   minimalny termin płatności faktur nie może być krótszy niż 14 dni.

b)   maksymalny termin płatności faktur nie może przekroczyć 30 dni.

 

Liczba punktów, obliczana będzie według wzoru:  

Termin płatności  badanej oferty

Liczba punktów= ……………………………………………………......  x 40

  Termin płatności najdłuższy  ( maksymalnie 30 dni )

 

 

 

Uwaga

Brak deklaracji terminu płatności faktury w formularzu ofertowym bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum tj. 14 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast Wykonawca zadeklaruje termin płatności faktury powyżej określonego maksimum tj. 30 dni dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 30 dni. Termin ten zostanie również ujęty w treści umowy w sprawie zamówienia.

6.3  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów, tj.

 

suma punktów = pkt kryterium cena + pkt termin płatności faktury

7.   Osobami uprawnionymi do porozumienia się z oferentami są:

 

Dawid Smolarek, Michał Łągiewka – pokój nr 201, tel. 34 328-11-22 wew. 119,  fax. 34 328-11-21

adres e-mail: dawid.smolarek@klomnice.pl

 

8.   Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana,

- Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą,

- Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (inne przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania).

 

9.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO", informuję, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice

2)   inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kłomnice jest Pani Katarzyna Duda, kontakt: tel. 34/3281-122 wew.123

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z postępowaniem dotyczącym zamówienia na podstawie art. 6 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) pn.: „Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Kłomnice”, Nr GP.OŚ-GO.7031.26.2018 z dnia 09.11.2018 r., prowadzone w trybie zamówienia poniżej 30.000 Euro.

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p.

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.;

7)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)   posiada Pani/Pan:

-   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

-   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

-   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)   nie przysługuje Pani/Panu:

-   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.".

Wójt Gminy Kłomnice - P. Piotr Juszczyk