artykuł nr 1

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Zapraszamy do składania ofert na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

 1. Zamawiający

Gmina Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

NIP: 949-21-38-802

 

tel. 34/3281 122,

fax 34/3281 121

 

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej wymienionego wyposażenia
i urządzeń ratownictwa dla OSP, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa
wraz z kosztami dostawy do miejsca wskazanego przez zamawiającego:

1)   Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 w torbie walizkowej z deską i szynami Kramera  wraz z defibrylatorem AED Philips FRx z baterią i elektrodami w skrzynce PELI z zestawem trybu niemowlęcego i trybu szkoleniowego (zgodny z KSRG 2013) lub równoważny (8 lat gwarancji na urządzenie, 4 lata gwarancji na baterie na 200 wyładowań, termin ważności elektrod min. 2 lata) – 3 kpl

2)   defibrylator AED Philips FRx z baterią i elektrodami w skrzynce PELI z zestawem trybu niemowlęcego i trybu szkoleniowego (zgodny z KSRG 2013) lub równoważny (8 lat gwarancji na urządzenie, 4 lata gwarancji na baterie na 200 wyładowań, termin ważności elektrod min. 2 lata) – 1 kp

3. Kryteria oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (brutto), pod warunkiem, iż oferta spełnia warunki formalne, czyli oferowane urządzenia spełniają wymogi niniejszego zapytania.

4. Termin realizacji zamówienia

·   30 dni od dnia podpisania umowy.

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Przemysław Zieliński – Inspektor d/s obrony cywilnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i Zarządzania Kryzysowego.

5. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.06.2018r w sekretariacie pokój nr 103 Urzędu Gminy w Kłomnicach, przy ul. Strażackiej 20,
42-270 Kłomnice,
osobiście, pocztą, kurierem, faxem (tel. 34/3281-121) lub
e-mailem:  
oc@klomnice.pl

 

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

·   wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

·   Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

·   Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (inne przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania).

 

Wójt Gminy Kłomnice - P Piotr Juszczyk

 

...............................................................................