artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Kłomnice, dnia 21 czerwca 2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
Zamawiający: Gmina KŁOMNICE (partner Projektu), w imieniu którego występuje Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach jako realizator Projektu po stronie partnera z siedzibą 42 – 270 Kłomnice, przy ul. Strażackiej 18 A wraz z Fundacją na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice (lider projektu)
1.   Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV
42000000-6 Maszyny przemysłowe, 42600000-2 Obrabiarki, 42620000-8 Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania, 42621000-5 Tokarki, 42652000-1- Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 43800000-1 Urządzenia warsztatowe, 43810000-4 Urządzenia do obróbki drewna, 43811000-1 Szlifierki do drewna, 43812000-8 Piły
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych maszyn i urządzeń mechanicznych będących wyposażeniem warsztatu stolarskiego do Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w ramach realizacji Projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczną i zawodową” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Szczegółowy opis nowych maszyn i urządzeń mechanicznych znajduje się w załączniku do zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości i lub części zamówienia w sytuacji, gdy wartość niniejszego zapytania nie mieści się w planie finansowym określonym w Projekcie
Zamówienie to wynika z potrzeb projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie WND-RPSL.09.01.05-24 -0610/16-004
2.   Termin realizacji zamówienia: niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu postępowania za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych.
 
3.   Kryterium oceny oferty: 100% cena
Za najkorzystniejszą zamawiający uzna tą spośród ofert ważnych, złozonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski,o której mowa w zapytaniu, która uzyska największą ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:
Cn/Cb X 100% = P
Gdzie:
Cn – cena najniższa;
Cb – cena oferty badanej;
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny;
P – całkowita liczba punktów.
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
 
4.   Termin złożenia oferty cenowej – oferty należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. osobiście lub pocztą w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach, 42–270 Kłomnice ul. Strażacka 18 A bądź przesłać na adres e-mail: cis@klomnice.pl
 
5.   Osobą uprawnioną do porozumienia się z oferentami jest:
Zbigniew Wawrzyniak – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach