artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Kłomnice, dnia 27 czerwca 2017 r.
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
Zamawiający: Gmina KŁOMNICE( partner Projektu), w imieniu którego występuje Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach jako realizator Projektu po stronie partnera z siedzibą 42 – 270 Kłomnice, przy ul. Strażackiej 18 A wraz z Fundacją na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice (lider projektu)
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod  CPV - 39221000-7 - Sprzęt kuchenny
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych garnków  do gotowania pożywienia dla psów będących wyposażeniem warsztatu opieki nad zwierzętami z hotelem dla zwierząt do Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w ramach realizacji Projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczną i zawodową” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Szczegółowy opis nowych chwytaków dla psów znajduje się w załączniku do zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości i lub części zamówienia w sytuacji, gdy wartość niniejszego zapytania nie mieści się w planie finansowym określonym w Projekcie
 
Zamówienie to wynika z potrzeb projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie WND-RPSL.09.01.05-24 -0610/16-004
2. Termin realizacji zamówienia: niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu postępowania za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych.
 
3. Kryterium oceny oferty: 100% cena
 
4. Termin złożenia oferty cenowej – oferty należy składać w terminie do dnia 5 lipca 2017 r. w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach,42 – 270 Kłomnice ul. Strażacka 18 A bądź przesłać e-meilem na adres: cis@klomnice.pl
 
5. Osobą uprawnioną do porozumienia się z oferentami jest:
Zbigniew Wawrzyniak – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach