artykuł nr 1

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klomnice.pl

 

Kłomnice: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne

Numer ogłoszenia: 260616 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłomnice , ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, woj. śląskie, tel. 034 3281122 w. 119, faks 034 3281121.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klomnice.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: a)Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 2 199 440,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści zł 00/100) na warunkach określonych w SIWZ i umowie kredytu b)Wykonawca otworzy rachunek kredytowy w dniu podpisania umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie obowiązania umowy c)Uruchomienie kredytu następować będzie w całości lub w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego. kredyt udostępniony będzie w ciągu 4 dni roboczych od chwili złożenia zapotrzebowania przez zamawiającego określonej kwoty d)Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 31.12.2014 e)Okres kredytowania: od podpisania umowy nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2015r f)Spłata kredytu nastąpi po otrzymaniu dotacji z RPO WSL, jednak nie później niż do dnia 31.12.2015 g)Spłata odsetek następować będzie od momentu uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych w terminie do 15-go dnia każdego następnego miesiąca, przy czym przyjmujemy, że jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, zaś rok odsetkowy ma ich 365 dni h)Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu i)Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez obciążania Zamawiającego kosztami z tego tytułu. Zamawiający powiadomi bank w terminie 7 dni przed planowana wcześniejszą spłatą j)Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 1M plus stała marża banku. W celu porównania złożonych ofert Zamawiający wskazuje do obliczeń wysokość WIBOR 1M. k)Marża Wykonawcy obejmująca wszelkie opłaty i inne korzyści bankowe jest stała w umownym okresie kredytowania. l)Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową (z kontrasygnatą Skarbnika) m)Zamawiający nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów oprócz wyszczególnionych w SIWZ w załączniku nr 1 n)Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego o)W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w punkcie a), Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub inny równoważny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych o których mowa w art.36 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe (Dz.U. z 202r Nr 72 poz.665) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

a)Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ, b)Formularz ofertowy - Zał. Nr 1 do SIWZ c)Pełnomocnictwo do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu banku w przypadku kiedy będą to inne osoby niż osoby wskazane w dokumentach statusowych załączonych do oferty

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: a)Zmiana strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, b)Zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki c)Zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; d)Ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa; e)W przypadku wprowadzenia w RP waluty Euro, strony o ile będzie to konieczne dostosują treść umowy w taki sposób, aby jej wartość nie była wyższa niż dotychczasowa. f)Zmiany płatności i inne: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych: -zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), -zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klomnice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, sekretariat pok. 103.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

Wójt Gminy Kłomnice - mgr Adam Zając 

 

Załączniki:

- uchwała 235/XXIX/2013 z dnia 30.12.2013 Budżetu Gminy na rok 2014

- uchwała 253/XXX/2014 z dnia 20.02.2014 zmian w Budżecie Gminy na 2014r

- uchwała 259/XXX/2014 z dnia 17.03.2014 zmian w Budźecie Gminy na 2014r

- uchwała 265/XXXIII/2014 z dnia 29.04.2014 zmian w Budżecie Gminy na 2014r

- uchwała 276/XXXIV/2014 z dnia 21.05.2014 zmian w Budżecie Gminy na 2014r

- uchwała 283/XXXV/2014 z dnia 13.06.2014 zmian w Budżecie Gminy na 2014r

- uchwała 292/XXXVI/2014 z dnia 23.07.2014 zmian w Budżecie Gminy na 2014r

- uchwała 293/XXXVI/2014 z dnia 30.07.2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014-2027

-uchwała 268/XXXIII/2014 z dnia 29.04.2014 zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku smieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacja na cele rekreacyjno-kulturalne