artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Zdrowej i Pacierzowie

 

 O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  rolnych położonych na terenie gminy.

Położenie

nr dział

ki

pow. w ha

k.m.

nr księgi wieczystej

opis nieruchomości

przeznaczenie w planie

cena wywoławcza brutto

wadium

postąpienie

Zdrowa

405/2

0,3094

2

CZ1C/00099890/7

działka bez dostępu do drogi publicznej, porośnięta młodnikiem liściastym (brzozami) oraz młodnikiem iglastym z rodziny sosnowatych

nieruchomość nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Kłomnicach Nr 124/XVII/2000 z dn.28.09.2000r.przedmiotowa działka znajduje się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazanej do wyłączenia z zabudowy

9 000,00

900,00

1% ponad cenę wywoławczą (z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych)

Pacierzów

728

0,53

2

CZ1C/00106695/3  

działka posiada dostęp do drogi publicznej,  

na teren obejmujący powyższą nieruchomość gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Kłomnicach Nr 124/XVII/2000  z dn.28.09.2000r. przedmiotowa działka znajduje się w terenie nie zaliczonym do żadnej się stref wymienionych w studium, który należy traktować jako użytki rolne bez specjalnego przeznaczenia

6 500,00

700,00

1% ponad cenę wywoławczą (z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

 Kwoty osiągnięte w przetargu są zwolnione z podatku Vat.

 Przedmioty sprzedaży nie są obciążone żadnymi długami, prawami osób trzecich i wolne są od obciążeń hipotecznych.

 Wskazanie granic  nieruchomości w Pacierzowie, może nastąpić wyłącznie na życzenie i koszt kupującego.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu  04 września 2014r

-  o godz.  800 na działkę nr 405/2  i  o godz. 830  na działkę nr 728

W przetargu biorą udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 01.09.2014r na konto  65 8264 0002 2001 0000 0039 0004.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kłomnice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonywać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium, wpłynęła na konto Urzędu Gminy w terminie określonym w ogłoszeniu i umożliwiła komisji przetargowej stwierdzenie, że dokonano jego wniesienia.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

Dodatkowych  informacji na temat przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój 203 lub tel. 34 3281122 w.117, email: ewg@klomnice.pl