artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kłomnice

 

Kłomnice, dnia 23.11.2010r.

 

L.dz. 3411/24/10

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Kłomnice: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kłomnice
Numer ogłoszenia: 379240 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłomnice , ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, woj. śląskie, tel. 034 3281122 w. 119, faks 034 3281121.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klomnice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kłomnice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kłomnice w wysokości 2.900.000,00 pln na okres do 20.12.2015r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: - Rzeczywista wysokość kredytu zależna będzie od potrzeb zamawiającego i może ulec zmniejszeniu, bez ponoszenia dodatkowych obciążeń z tego tytułu. - Kredyt udzielony będzie na pisemną dyspozycję Zamawiającego w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy, w transzach uzależnionych od potrzeb - aktualnych możliwości finansowych zamawiającego, w terminie od podpisania umowy do dnia 31.12.2010r. O wysokości i terminie Zamawiający poinformuje Bank na 3 dni przed wypłatą kredytu. - Wynagrodzenie Wykonawcy, tj. koszty obsługi kredytu stanowią: a) Oprocentowanie kredytu- według zmiennej stopy procentowej, składającej się ze stawiki WIBOR 1M i marży bankowej stałej w całym okresie kredytowania. b) Prowizja - liczona jako % od kwoty kredytu, który musi zawierać w sobie wszystkie opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania dodatkowych opłat od wcześniejszej spłaty kredytu. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN) Warunki spłaty kredytu : Spłata kredytu odbywać się będzie w latach 2011-2015, w 10 ratach: - Odsetki płatne z chwilą uruchomienia transzy w okresach miesięcznych. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować system kalendarz rzeczywisty. - Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienna stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu) powiększone o stałą marżę banku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złoty 00/100).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub inny równoważny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ; Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - zał. nr 2 do SIWZ; Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Parafowany wzór umowy - Zał. nr 4 Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klomnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Strażacka 20 42-270 Kłomnice pok. 205.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Strażacka 20 42-270 Kłomnice pok. 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

 

 

Wójt - mgr Adam Zając

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 379240-2010 z dnia 2010-11-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłomnice
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kłomnice w wysokości 2.900.000,00 pln na okres do 20.12.2015r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: -...
Termin składania ofert: 2010-12-07


Numer ogłoszenia: 388574 - 2010; data zamieszczenia: 30.11.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 379240 - 2010 data 23.11.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, woj. śląskie, tel. 034 3281122 w. 119, fax. 034 3281121.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II; II.1.3.

 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kłomnice w wysokości 2.900.000,00 pln na okres do 20.12.2015r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: - Rzeczywista wysokość kredytu zależna będzie od potrzeb zamawiającego i może ulec zmniejszeniu, bez ponoszenia dodatkowych obciążeń z tego tytułu. - Kredyt udzielony będzie na pisemną dyspozycję Zamawiającego w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy, w transzach uzależnionych od potrzeb - aktualnych możliwości finansowych zamawiającego, w terminie od podpisania umowy do dnia 31.12.2010r. O wysokości i terminie Zamawiający poinformuje Bank na 3 dni przed wypłatą kredytu. - Wynagrodzenie Wykonawcy, tj. koszty obsługi kredytu stanowią: a) Oprocentowanie kredytu- według zmiennej stopy procentowej, składającej się ze stawiki WIBOR 1M i marży bankowej stałej w całym okresie kredytowania. b) Prowizja - liczona jako % od kwoty kredytu, który musi zawierać w sobie wszystkie opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania dodatkowych opłat od wcześniejszej spłaty kredytu. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN) Warunki spłaty kredytu : Spłata kredytu odbywać się będzie w latach 2011-2015, w 10 ratach: - Odsetki płatne z chwilą uruchomienia transzy w okresach miesięcznych. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować system kalendarz rzeczywisty. - Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienna stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu) powiększone o stałą marżę banku...

 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kłomnice w wysokości 2.900.000,00 pln na okres do 30.09.2015r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: - Rzeczywista wysokość kredytu zależna będzie od potrzeb zamawiającego i może ulec zmniejszeniu, bez ponoszenia dodatkowych obciążeń z tego tytułu. - Kredyt udzielony będzie na pisemną dyspozycję Zamawiającego w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy, w transzach uzależnionych od potrzeb - aktualnych możliwości finansowych zamawiającego, w terminie od podpisania umowy do dnia 31.12.2010r. O wysokości i terminie Zamawiający poinformuje Bank na 3 dni przed wypłatą kredytu. - Wynagrodzenie Wykonawcy, tj. koszty obsługi kredytu stanowią: a) Oprocentowanie kredytu- według zmiennej stopy procentowej, składającej się ze stawiki WIBOR 1M i marży bankowej stałej w całym okresie kredytowania. b) Prowizja - liczona jako % od kwoty kredytu, każdorazowo od wypłaconej transzy który musi zawierać w sobie wszystkie opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania dodatkowych opłat od wcześniejszej spłaty kredytu. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN) Warunki spłaty kredytu : Spłata kredytu odbywać się będzie w latach 2011-2015, w 10 ratach: - Odsetki płatne z chwilą uruchomienia transzy w okresach miesięcznych. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować system kalendarz rzeczywisty. - Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienna stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu) powiększone o stałą marżę banku...

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III;III3.2.

 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna..

 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III;III4.1.

 • W ogłoszeniu jest: - koncesję, zezwolenie lub licencję - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • W ogłoszeniu powinno być: - koncesję, zezwolenie lub licencję.

 

 

 

Wójt – mgr Adam Zając