artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na Budowę oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach Adamowie i Rzerzęczycach Etap I

L.dz. 3411/12.1/09

O G ŁO S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

 

Nazwa zamówienia: „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach Adamowie i Rzerzęczycach Etap I”

 

- Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa:   www.bip.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30

 

- Określenie trybu zamówienia – Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 + nowelizacja z 5 listopada 2009 r., a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.bip.klomnice.pl

 

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach – Etap I.

 

Lokalizacja inwestycji w miejscowościach: Huby, Adamów, Rzerzęczyce, województwo śląskie, powiat częstochowski, gmina Kłomnice.

 

Wykonanie prac obejmuje następujący zakres robót:

I. Siec kanalizacji sanitarnej:

1.   Kolektory kanalizacji sanitarnej 250mm – 3447,5mb;

2.   Kolektory kanalizacji sanitarnej 200mm – 1730 mb;

3.   Przykanaliki 160 mm do pierwszej studni - 248/2480 szt./mb;

4.   Pompownie ścieków - 2 szt.

5.   Rurociąg tłoczny 160 mm – 733,5 mb

 

II.   Kompletna biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków SUPERBOSS 1000 o wydajności 1.065 m3/d (dla I etapu będzie to 685 m3/d ścieków), wraz z pomieszczeniami socjalnymi.

1.   Dostawa i montaż urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z rurociągami oraz usługami niezbędnymi do jej uruchomienia;

2.   Roboty budowlane oraz instalacje i sieci wodno – kanalizacyjne;

3.   Instalacje elektryczna;

4.   Budowa napowietrznej linii energetycznej wraz ze stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym;

5.   Przepompownia ścieków;

6.   Hermetyczna stacja zlewna;

7.   Kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika;

8.   Kanał grawitacyjny doprowadzający ścieki do przepompowni;

9.   Ogrodzenie terenu oczyszczalni;

10.  Mała architektura wraz z drogami wewnętrznymi.

Wykonanie obejmuje również rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego.

 

Kod CPV:

45.23.11.00-6 – Ogólne roboty związane z budową rurociągów

45.23.24.21-9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45.23.24.23-3 – Przepompownie ścieków

45.23.13.00-8 – Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 

 

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

- Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

- Termin wykonania zamówienia – do 30 listopada 2011r.

 

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W  przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (art. 22 ust 1 pzp):

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b. posiadania wiedzy i doświadczenia.

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d.   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:

a.   nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

b.   podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, gdy:

a.    jest niezgodną z ustawą;

b.   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;

c.   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e.   została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

f. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g.   wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;

h.   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

A.   Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.A. 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1 do SIWZ;

 

A.   2) Wypełniony kosztorys skrócony (przedmiar) - wg załącznika nr 2 do SIWZ;

 

A.   3) Wypełniony harmonogram rzeczowo – finansowy wg zał. nr 8 

 

A.   4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawo zamówień publicznych (na formularzu ofertowym);

 

A.   5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych – (na formularzu ofertowym);

 

B.)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

 

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

B.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

C.)  W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

 

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Wymagane doświadczenie, wykonanie minimum:

1)    jednej komunalnej oczyszczalni ścieków o podobnej technologii, wraz
z instalacjami i urządzeniami technicznymi

2)   wykonanie minimum dwóch sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie krótszej niż 4 km; w tym: wykonanie minimum 1 roboty polegającej na przejściu pod drogą w technologii przecisku (przewiertu) sterowanego o minimalnej długości 1km.

Wraz z referencjami, z których jasno wynika zakres zrealizowanych robót)

 

C.2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Zamawiający wymaga przedstawienia po jednej osobie z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej i w zakresie budownictwa drogowego wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

D.) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

 

D.1) Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Wykonawca powinien posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 3.500.000 PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 3.500.000 PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):

 

- Informacja na temat wadium – Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 zł.

 

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

 

- Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103 do dnia 20.01.2010r. do godz. 9.00 

   

- Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103 dnia 20.01.2010r o godz. 9.15

 

- Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 18.02.2010r.

 

- Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

 

- Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

 

- Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających.

 

-    Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia

  Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 29.12.2009r.

 

 

Kłomnice, dnia 29.12.2009r.

Wójt - mgr Adam Zając

W dniu 08.01.2010r. zostało wprowadzone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 

Kłomnice, dnia 08.01.2010r.

L.dz. 3411/12.1a/09

O G ŁO S Z E N I E   O   Z M I A N I E
  G Ł O S Z E N I A O Z A M Ó W I E N I U

 

Nazwa zamówienia: „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach Adamowie i Rzerzęczycach Etap I

ZMIANY W OGŁOSZENIU:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

W ogłoszeniu jest:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach – Etap I.

Lokalizacja inwestycji w miejscowościach: Huby, Adamów, Rzerzęczyce, województwo śląskie, powiat częstochowski, gmina Kłomnice.

Wykonanie prac obejmuje następujący zakres robót:

I.Siec kanalizacji sanitarnej:

1.Kolektory kanalizacji sanitarnej 250mm – 3447,5mb;

2.Kolektory kanalizacji sanitarnej 200mm – 1730 mb;

3. Przykanaliki 160 mm do pierwszej studni - 248/2480 szt./mb;

4. Pompownie ścieków - 2 szt.

5.Rurociąg tłoczny 160 mm – 733,5 mb

II.Kompletna biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków SUPERBOSS 1000 o wydajności 1.065 m3/d (dla I etapu będzie to 685 m3/d ścieków), wraz z pomieszczeniami socjalnymi.

1. Dostawa i montaż urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z rurociągami oraz usługami niezbędnymi do jej uruchomienia;

2.Roboty budowlane oraz instalacje i sieci wodno – kanalizacyjne;

3.Instalacje elektryczna;

4. Budowa napowietrznej linii energetycznej wraz ze stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym;

5.Przepompownia ścieków;

6. Hermetyczna stacja zlewna;

7.Kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika;

8. Kanał grawitacyjny doprowadzający ścieki do przepompowni;

9.Ogrodzenie terenu oczyszczalni;

10.Mała architektura wraz z drogami wewnętrznymi.

Wykonanie obejmuje również rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego.

Kod CPV:

45.23.11.00-6 – Ogólne roboty związane z budową rurociągów

45.23.24.21-9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45.23.24.23-3 – Przepompownie ścieków

45.23.13.00-8 – Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W ogłoszeniu powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach – Etap I.

Lokalizacja inwestycji w miejscowościach: Huby, Adamów, Rzerzęczyce, województwo śląskie, powiat częstochowski, gmina Kłomnice.

Wykonanie prac obejmuje następujący zakres robót:

III. Siec kanalizacji sanitarnej:

6.Kolektory kanalizacji sanitarnej 250mm – 3447,5mb;

7.Kolektory kanalizacji sanitarnej 200mm – 1730 mb;

8.Przykanaliki 160 mm do pierwszej studni - 248/2480 szt./mb;

9.Pompownie ścieków - 2 szt.

10.Rurociąg tłoczny 160 mm – 733,5 mb

IV.Kompletna biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków SUPERBOS 1000 wraz ze zbiornikiem biosorpcji o wydajności 1.065 m3/d (dla I etapu będzie to 685 m3/d ścieków), wraz z pomieszczeniami socjalnymi.

11. Dostawa i montaż urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z rurociągami oraz usługami niezbędnymi do jej uruchomienia;

12. Roboty budowlane oraz instalacje i sieci wodno – kanalizacyjne;

13. Instalacje elektryczna;

14. Budowa napowietrznej linii energetycznej wraz ze stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym;

15. Przepompownia ścieków;

16. Hermetyczna stacja zlewna;

17 Kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika;

18 Kanał grawitacyjny doprowadzający ścieki do przepompowni;

19. Ogrodzenie terenu oczyszczalni;

20 Mała architektura wraz z drogami wewnętrznymi.

Wykonanie obejmuje również rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego.

Kod CPV:

45.23.11.00-6 – Ogólne roboty związane z budową rurociągów

45.23.24.21-9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45.23.24.23-3 – Przepompownie ścieków

45.23.13.00-8 – Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU; pkt C 1

W ogłoszeniu jest: W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Wymagane doświadczenie, wykonanie minimum:

1)jednej komunalnej oczyszczalni ścieków o podobnej technologii, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

2)wykonanie minimum dwóch sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie krótszej niż 4 km; w tym: wykonanie minimum 1 roboty polegającej na przejściu pod drogą w technologii przecisku (przewiertu) sterowanego o minimalnej długości 1km.

Wraz z referencjami, z których jasno wynika zakres zrealizowanych robót)

 

W ogłoszeniu powinno być: W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Wymagane doświadczenie, wykonanie minimum:

3)jednej komunalnej oczyszczalni ścieków (SUPERBOS wraz ze zbiornikiem biosorpcji lub o technologii równoważnej), wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

4)wykonanie minimum dwóch sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie krótszej niż 4 km; w tym: wykonanie minimum 1 roboty polegającej na przejściu pod drogą w technologii przecisku (przewiertu) sterowanego o minimalnej łącznej długości 1km.

Wraz z referencjami, z których jasno wynika zakres zrealizowanych robót) 

Wójt – mgr Adam Zając


 

 

 

 

Wyjaśnienie dotyczące pobierania dokumentacji.  

Dokumentacja została spakowana (ze względu na ograniczenia systemu) jako samorozpakowujące się archiwum rar. W celu rozpakowania plików należy dopisać rozszerzenie .exe do plików oznaczonych jako part1. Do pozostałych zaś .rar

Po uruchomieniu pierwszego pliku exe program zapyta o miejsce rozpakowania a następnie o nazwę kolejnej części archiwum które należy wskazać ręcznie.