artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2009/2010

 

L.dz. 3411/9.1/09

O G ŁO S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

 

Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2009/2010”

 

-   Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

  Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa: www.bip.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30

 

-   Określenie trybu zamówienia – Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655) (zm. Dz.U. 2008, Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505)

 

-   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.bip.klomnice.pl

 

-   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2009/2010.

Usługa będzie polegać na wykonaniu następujących prac sprzętem wykonawcy:

 posypywaniu całych odcinków dróg i placów gminy Kłomnice mieszanką piasku i soli

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kod CPV: 90620000-9

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

-   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

-   Termin wykonania zamówienia – do 31.03.2010r.

 

-   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków (art. 22 pzp):

a.   posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b.   posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c.   znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d.   nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:

a.   nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

b. podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, gdy:

a.  jest niezgodną z ustawą;

b.   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d.   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

f. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;

h.   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1 do SIWZ;

 

A.    W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

A.1) Oświadczenie o bieżącym płaceniu składek ZUS, o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz o braku postępowania karno – skarbowego w stosunku do firmy oferenta (na formularzu ofertowym);

 

A.2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawo zamówień publicznych (na formularzu ofertowym);

 

A.3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

A.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

-   Informacja na temat wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

-   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

 

-   Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

  do dnia 20.11.2009r. do godz. 9.00 

-   Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

  dnia 20.11.2009r o godz. 9.15

 

-   Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 21.12.2009r.

 

-   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

 

-   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

 

-   Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 . – Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zamówień uzupełniających.

 

-  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia

  Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 12.11.2009r.

 

 

 

 

 

Kłomnice, dnia 12.11.2009r.

Wójt - mgr Adam Zając