artykuł nr 1

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Witkowicach

Wójt  Gminy  Kłomnice 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w

Witkowicach .

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 158 o pow.0,1611 ha, k.m.1, obręb Witkowice

ul. Główna 64b, księga wieczysta CZ1C/00142408/9. Nieruchomość nieogrodzona, położona przy drodze bitumicznej,  dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej : sieć E, W, T w ulicy Głównej.

Cena wywoławcza nieruchomości ogółem brutto: 18 000,00 zł

w tym: wartość części działki pod uprawy polowe – 3 360,00 zł

  wartość części działki przeznaczonej pod zabudowę – 12 000,00 + 22%Vat

Wadium – 1 800,00 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Brak obowiązującego planu zagospodarowania Gminy Kłomnice – obecnie gmina jest w trakcie opracowania „Projektu planu miejscowego Gminy Kłomnice” będącego w fazie po uzgodnieniach i po ponownym wyłożeniu do wglądu.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” przyjętego Uchwałą Nr 124/XXVII/2000 z dnia 28.09.2000r., działka położona jest w pasie 60m od ulicy w strefie KM.1.2. porządkowanie istniejącego zainwestowania obejmującego tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe, pozostała część działki przeznaczona pod tereny rolne.

Natomiast w „Projekcie planu miejscowego Gminy Kłomnice” działka położona jest w pasie 60m od ul. Głównej w strefie oznaczonej symbolem MN/UC – zabudowa mieszkaniowa i usługi nieoddziaływujące niekorzystnie na środowisko, pozostała część „ZO” – ogrody przydomowe.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu 11 stycznia 2010r o godz.900

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia 08.01.2010r do godz.1300  na konto BS Kłomnice 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004 i przedłożą dowód wpłaty do dnia 08.01.2010r do godz.1500 przelewu wadium do pokoju nr 203 Urzędu Gminy Kłomnice.

Wadium wpłacone przez  uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena sprzedawanej nieruchomości pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.