artykuł nr 1

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Skrzydlowie

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Skrzydlowie.

Nieruchomość rolna zabudowana oznaczona jako działka nr 2543 o pow.1,9010 ha, obręb Skrzydlów, k.m.8, księga wieczysta CZ1C/00061396/9.

Nieruchomość usytuowana w odosobnieniu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty, nieogrodzona, bez dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej (sieci energetycznej, wodociągowej). Na działce tuż przy rzece występuje kilkudziesięcioletni budynek mieszkalny, parterowy, niepodpiwniczony  w złym stanie technicznym po przejściu trąby powietrznej w 2007r., z uszkodzoną konstrukcją dachu, bez pokrycia dachu, z zapadającym się stropem drewnianym.

Ponadto na działce występuje studnia kopana. Działka nieużytkowana z zadrzewieniem i zakrzewieniem pochodzącym z samosiewu. Droga dojazdowa gruntowa ( odległość od drogi lokalnej o nawierzchni tłuczniowej ok.100m).

Cena wywoławcza nieruchomości ogółem brutto:  30 000,00 zł

Wadium – 3 000,00 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych)

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu 21.12.2009r o godz. 1000

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice”  działka położona jest w terenach rolnych bez specjalnego przeznaczenia. Natomiast Gmina jest w trakcie konsultacji nowego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice”, zgodnie z którym działka położona jest w terenach otwartych, zieleni (symbol Z).

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia 18.12.2009r do godz.1300  na konto BS Kłomnice 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004  i przedłożą dowód wpłaty do dnia 18.12.2009r do godz.1500  przelewu wadium do pokoju 203 Urzędu Gminy Kłomnice.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania. W razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.