artykuł nr 1

Wykaz dot. sprzedaży działki w Witkowicach przy ul. Głównej

W Y K A Z

 

  Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 112/2009 z dnia 16.09.2009r przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ;

 

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 158 o pow.0,1611 ha, k.m.1, obręb Witkowice

ul. Główna 64b, księga wieczysta CZ1C/00142408/9. Nieruchomość nieogrodzona, położona przy drodze bitumicznej,  dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej : sieć E, W, T w ulicy Głównej.

Cena wywoławcza nieruchomości ogółem brutto: 18 000,00 zł

w tym: wartość części działki pod uprawy polowe – 3 360,00 zł

  wartość części działki przeznaczonej pod zabudowę – 12 000,00 + 22%Vat

Brak obowiązującego planu zagospodarowania Gminy Kłomnice – obecnie gmina jest w trakcie opracowania „Projektu planu miejscowego Gminy Kłomnice” będącego w fazie po uzgodnieniach i po ponownym wyłożeniu do wglądu.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” przyjętego Uchwałą Nr 124/XXVII/2000 z dnia 28.09.2000r., działka położona jest w pasie 60m od ulicy w strefie KM.1.2. porządkowanie istniejącego zainwestowania obejmującego tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe, pozostała część działki przeznaczona pod tereny rolne.

Natomiast w „Projekcie planu miejscowego Gminy Kłomnice” działka położona jest w pasie 60m od ul. Głównej w strefie oznaczonej symbolem MN/UC – zabudowa mieszkaniowa i usługi nieoddziaływujące niekorzystnie na środowisko, pozostała część „ZO” – ogrody przydomowe.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub 

odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc

od dnia wywieszenia wykazu,

  1. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

  własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą,

  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia 

  wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin przetargu ustnego nieograniczonego zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.