artykuł nr 1

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Zdrowej przy ul. Zielonej

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zdrowa ul. Zielona 5

 

Nieruchomość oznaczona  jako działka nr 188/1, o pow.0,5028 ha, k.m.1, obręb Zdrowa ul. Zielona, księga wieczysta Nr CZ1C/00047469/8.

Nieruchomość położona przy drodze lokalnej nieutwardzonej, na skraju zabudowy wsi.

Na działce występują ruiny zabudowy zagrodowej do likwidacji.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania Gminy Kłomnice – obecnie gmina jest w trakcie opracowania „Projektu planu miejscowego Gminy Kłomnice” będącego w fazie po uzgodnieniach i po wyłożeniu do wglądu.

Wójt Gminy Kruszyna wydał 29.04.2009r decyzje o warunkach zabudowy Nr III.7331-7/2009, ustalającą warunki zabudowy działki nr 188/1 pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i zagrodową, z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej z usługami.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” przyjętego Uchwałą Nr 124/XXVII/2000 z dnia 28.09.2000r, wyceniona działka położona jest w strefie Symbol KM3  – strefa dopuszczonej zabudowy w obrębie terenów rolnych.

( W nowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się, że działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i mieszkaniowej).

Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 48 600,00 zł

Wadium  - 4 900,00 zł

Postąpienie – 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu  17.11.2009r o godz.1000

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia  13.11.2009r do godz. 1300  na konto BS Kłomnice 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004 i przedłożą  dowód wpłaty do dnia 13.11.2009r do godz.1500 przelewu wadium do pokoju 203 Urzędu Gminy Kłomnice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone  przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania. W razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.