artykuł nr 1

Wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki położonej w Skrzydlowie przy ul. Głównej

W  Y  K  A  Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r /Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 ze zm./ oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 75/2009 z dnia 17.07.2009r

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:

Obręb :  Skrzydlów ul. Główna nieruchomość oznaczona jako działka nr 2200 o pow.0,2349 ha księga wieczysta CZ1C/00057054/9, k.m.5

Opis nieruchomości : nieruchomość niezabudowana położona w ramach zabudowy wiejskiej, przy drodze bitumicznej, uzbrojona w sieć E,W,T.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania Gminy Kłomnice – obecnie gmina jest w trakcie opracowania „Projektu planu miejscowego Gminy Kłomnice” będącego w fazie po uzgodnieniach i po wyłożeniu do wglądu.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” przyjętego Uchwałą Nr 124/XXVII/2000 z dnia 28.09.2000r; działka położona jest w pasie 60m od ulicy w strefie KM1.3 kształtowania centrów usługowych poszczególnych wsi pozostała część tereny rolne bez specjalnego przeznaczenia.

Natomiast w „Projekcie planu miejscowego Gminy Kłomnice” działka położona jest w pasie 60m od ul. Głównej w strefie oznaczonej symbolem MN/U – zabudowa mieszkaniowa i usługi, pozostała część „Z” – tereny otwarte, zieleń.

Cena nieruchomości :

 wartość  części działki przeznaczonej pod uprawy polowe – 3 275,00  

    wartość części działki przeznaczonej pod zabudowę -  11 250 zł + 22% Vat

ogółem wartość nieruchomości :  17 000,00 zł  brutto

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy

lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

  1. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

  własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r albo jego spadkobiercą,

  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia

  wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.