artykuł nr 1

Wykaz dot.sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegonieruchomości rolnej zabudowanej w miejscowości Skrzydlów

W  Y  K  A  Z

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 83/2009 z dnia 24.08.2009r, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Nieruchomość rolną zabudowaną oznaczoną jako działka nr 2543 o pow.1,9010 ha, obręb Skrzydlów, k.m.8, księga wieczysta CZ1C/00061396/9.

 Opis nieruchomości :  nieruchomość usytuowana w odosobnieniu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty, nieogrodzona, bez dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej (sieci energetycznej, wodociągowej). Na działce tuż przy rzece występuje kilkudziesięcioletni budynek mieszkalny, parterowy, niepodpiwniczony  w złym stanie technicznym po przejściu trąby powietrznej w 2007r., z uszkodzoną konstrukcją dachu, bez pokrycia dachu, z zapadającym się stropem drewnianym.

Ponadto na działce występuje studnia kopana. Działka nieużytkowana z zadrzewieniem i zakrzewieniem pochodzącym z samosiewu. Droga dojazdowa gruntowa ( odległość od drogi lokalnej o nawierzchni tłuczniowej ok.100m).

Cena wywoławcza nieruchomości ogółem brutto:  30 000,00 zł

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka położona jest w terenach rolnych bez specjalnego przeznaczenia. Natomiast Gmina jest w trakcie konsultacji nowego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice”, zgodnie z którym działka położona jest w terenach otwartych, zieleni (symbol Z).

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

  odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc

  od dnia wywieszenia wykazu,

  1. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

  własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą, 

  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia

  wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.