artykuł nr 1

I przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Kłomnice.

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE 

ogłasza I przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Kłomnice.

Nieruchomości rolne położone obręb Konary oznaczone jako działki nr:

- 947 o pow.0,59 ha (ŁIV 0,29 ha W/ŁIV 0,30 ha) k.m.3, KW Nr 37724

- 963 o pow.1,65 ha (ŁIV 1,46 ha W/ŁIV 0,19 ha) k.m.3, KW Nr 96753

- 991 o pow.1,22 ha (ŁV 0,50 ha ŁVI 0,71 ha W/ŁVI 0,01 ha) k.m.3, KW Nr 96753

- 1000 o pow.1,02 ha (ŁV 0,92 ha ŁVI 0,09 ha W/ŁVI 0,01 ha) k.m.3,

KW Nr CZ1C/00108801/4

- 1019 o pow. 0,15 ha (ŁIV 0,07 ha W/ŁIV 0,08 ha) k.m.3, KW Nr 37724

- 1044 o pow.0,46 ha (ŁV 0,42 ha W/ŁV 0,04 ha) k.m.3, KW Nr 96753

- 1053 o pow.0,71 ha (ŁV 0,65 ha W/ŁV 0,06 ha) k.m.3, KW Nr CZ1C/00108801/4

Termin dzierżawy 5 lat.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ogółem za wszystkie wystawione do dzierżawy działki - 2,40q pszenicy, według średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Minimalne postąpienie czynszu  0,10q pszenicy.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w Konarach” w Urzędzie Gminy Kłomnice pokój 203 w terminie do dnia

18 września  2009r do godz.1500

 

Oferta powinna zawierać następujące dane:

- imię, nazwisko i adres oferenta,

- data sporządzenia oferty,

- proponowany czynsz dzierżawny,

- termin dzierżawy,

- przedmiot dzierżawy,

- oświadczenie, o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez 

  zastrzeżeń,

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2009r o godz.900  w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.