artykuł nr 1

Przetarg pisemny ograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku "Zespół Gminny Nr 2" w Kłomnicach

Wójt Gminy Kłomnice

Ogłasza I przetarg pisemny ograniczony  na wynajem lokalu użytkowego o pow.13,57m2  zlokalizowany na parterze  3 kondygnacyjnego budynku „Zespół Gminny Nr 2” w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18a z wejściem od strony północnej oraz wydzieloną część garażu o pow.18m2  na  działce ewidencyjnej nr 449/14 o pow.0,0847 ha, k.m.1.3, księga wieczysta Nr 120040.

Termin wynajmu 3 lat.

W przetargu mogą brać udział osoby i podmioty, których działalność jest związana  z funkcjonowaniem obiektu – „Zespół Gminny Nr 2” w Kłomnicach, przy ul. Strażackiej 18a.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego 250,00 zł + 22%VAT.

Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 25,00zł + 22% VAT

Czynsz nie zawiera opłat za wodę, kanalizację, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i podatek od nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 50,00 zł  w terminie do dnia 02.06.2009r na konto BS Kłomnice 49 8264 0002 2001 0000 0039 0001 do godz.14.00

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet stawki czynszu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy najmu podlega przepadkowi.

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na lokal użytkowy – w budynku „Zespół Gminny Nr 2 „ należy składać do dnia 02.06.2009r do godz. 1500  w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice pokój 103.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko oferenta albo nazwę firmy i jej siedzibę, datę sporządzenia oferty,
  2. Oferowaną stawkę miesięcznego czynszu wynajmu netto powiększoną o podatek od towarów i usług (Vat 22%)
  3. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium

Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2009r o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.