artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na Przebudowę ? remont ul. Bartkowskiej, ul. Głównej i ul. Ogrodowej w miejscowości KONARY

L.dz. 3411/1/09

O G ŁO S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

 

Nazwa zamówienia: „Przebudowa – remont ul. Bartkowskiej, ul. Głównej i ul. Ogrodowej
w miejscowości KONARY”

 

-   Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

  Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa: www.bip.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30

 

-   Określenie trybu zamówienia – Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

Tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655)

(zm. Dz.U. 2008, Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505)

 

-   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.bip.klomnice.pl

 

-   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa – remont ul. Bartkowskiej, Głównej i Ogrodowej w Konarach o łącznej długości dróg 1,071 km..

Nawierzchnia dróg z mieszanki mineralno – asfaltowej;

Kanał deszczowy w ulicy Głównej, Bartkowskiej – na długości 0,88 km;

Chodniki i wjazdy w ulicy Głównej, Bartkowskiej. Długość chodnika wraz z wjazdami 911 m ( w tym wjazdy 147m)

 

Kod CPV:  45 11 12 00 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45 23 31 40 roboty drogowe; 45 23 24 00 roboty budowlane  w zakresie kanałów ściekowych; 45 23 32 22 roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

 

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

-   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

-   Termin wykonania zamówienia – do 30 września 2009r.

 

-   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W  przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków – określa SIWZ.

 

-   Informacja na temat wadium – Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł.

 

-   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

 

-   Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

  do dnia 11.05.2009r. do godz. 9.00 

   

-   Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

  dnia 11.05.2009r o godz. 9.15

 

-   Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 09.06.2009r.

 

-   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

 

-   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

 

-   Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 – zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

-  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia

  Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej   Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 17.04.2009r.

 

Kłomnice, dnia 17.04.2009r. Wójt - mgr Adam Zając

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty38 KB
Zmiana do SIWZ32 KB
Zał 7k189 KB
Zał nr 7j409 KB
Zał 7i386 KB
Zał 7h223 KB
Zał nr 7g253 KB
Zał 7f220 KB
Zał nr 7e293 KB
Zał 7d231 KB
Zał 7c297 KB
Zał nr 7b237 KB
Zał nr 7a430 KB
Zał nr 7 opis60 KB
Zał nr 5 i 656 KB
Zał nr 4490 KB
Zał nr 399 KB
Zał nr 299 B
Zał nr 144 KB
SIWZ124 KB
str 160 KB