artykuł nr 1

Przetarg na działkę w Rzekach Małych

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzekach Małych

  1. Obręb : RZEKI MAŁE ul. Karczewicka
  2. nieruchomość oznaczona jako działka nr 1009 o pow.0,9477 ha
  3. księga wieczysta Nr 75537
  4. k.m. 2
  5. Opis nieruchomości :  Nieruchomość gruntowa rolno-leśna, położona pomiędzy drogą bitumiczną prowadzącą do Karczewic,  a rzeką Wartą. Stanowi grunt orny, pastwisko oraz 0,3650 ha lasu sosnowego.
  6. Cena  wywoławcza nieruchomości : 12 950,00 zł
  7. Wadium : 1300,00 zł
  8. Postąpienie : 130,00 zł

Brak obowiązującego planu zagospodarowania Gminy Kłomnice - obecnie gmina jest w trakcie opracowania „Projektu planu miejscowego Gminy Kłomnice” będącego w fazie po uzgodnieniach i po wyłożeniu do wglądu.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” przyjętego Uchwałą Nr 124/XXVII/2000 z dnia 28.09.2000r  w/w działka położona jest w strefie ochrony podstawowych zasobów ekologicznych symbol KP1.1. Strefa do zachowania i kształtowania funkcji rekreacyjnych i systemu zieleni

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach w dniu 07.01.2008r o godz.1100

W przetargu biorą osoby, które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia 04.01.2008r do godz.1300  w kasie Urzędu Gminy pokój 101 lub na konto BS Kłomnice 49 8264 0002 2001 0000 0039 0001 i przedłożenia do dnia 04.01.2008r do godz.1500 dowodu wpłaty przelewu wadium do pokoju 203 Urzędu Gminy Kłomnice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania. W razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanych nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.