artykuł nr 1

Przetarg na działki w Rzekach Wielkich

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Rzeki Wielkie

1/

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 153/1 o pow.0,2464 ha k.m.1, księga wieczysta  CZ1C / 00081644 / 5

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się przy ul. Głównej. Zabudowana  budynkiem wolnostojącym, parterowym (były budynek przedszkola) od wielu lat nie używanym wraz ze zbiornikiem na ścieki. Budynek w znacznym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego – kwalifikuje się do rozbiórki.

Cena  wywoławcza nieruchomości brutto : 34 360,00 zł  - zwolniona z podatku VAT

(słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych)

Wadium -  3 400,00 zł

Postąpienie – 340,00 zł

2/

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 153/2 o pow.0,2464 ha k.m.1, księga

  wieczysta CZ1C / 00081644 / 5

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się przy ul. Kłomnickiej.  Zabudowana budynkiem gospodarczym  wolnostojącym, konstrukcji murowano-drewnianej. Budynek o znacznym stopniu  zużycia technicznego (szczególnie część drewniana) od szeregu lat stanowi  pustostan.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto :  28 750,00 zł ( w tym wartość budynku -3119,00 zł) – zwolniona z podatku VAT  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Wadium – 2 870,00 zł

Postąpienie – 290,00 zł

Zgodnie z ustaleniami aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 207/XXV/01 z dnia 06.12.2001r wymienione nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem „MN,U” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice w dniu 07.01.2008r - o godz. 900  na  działkę 153/1  a  na  działkę  153/2 o godz.930

W przetargu biorą osoby, które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia 04.01.2008r do godz.1300 w kasie Urzędu Gminy pokój 101 lub na konto BS Kłomnice 49 8264 0002 2001 0000 0039 0001 i przedłożenia do dnia 04.01.2008r do godz.1500 dowodu wpłaty przelewu wadium do pokoju 203 Urzędu Gminy Kłomnice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym  uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania. W razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanych nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.