artykuł nr 1

Przetarg na lokal w Witkowicach

Wójt Gminy Kłomnice

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku o pow.37,63m2 usytuowanego na działce będącej własnością Gminy nr 33/1 k.m.1, KW NR 82708 w miejscowości Witkowice przy. ul. Częstochowskiej.

Termin wynajmu 5 lat.

Przeznaczenie na działalność usługowo-handlową.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu 21 grudnia 2007r o godz. 10.00

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego 3,00 zł/m2 + 22%VAT.

Wadium 100,00 zł.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% stawki ceny wywoławczej czynszu z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. wpłata wadium w terminie do dnia 17.12.2007r w kasie Urzędu Gminy pokój 101 lub na konto BS Kłomnice 49 8264 0002 2001 0000 0039 0001

2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynku

3. oświadczenie, iż we własnym zakresie, na własny koszt i na własne ryzyko uzyska wszelkie konieczne przewidziane przepisami prawa zezwolenia, uzgodnienia i opinie związane z dostosowaniem budynku do wymogów działalności jaka będzie w nim prowadzona. Koszty uzyskania w/w zezwoleń, uzgodnień i opinii obciążają wygrywającego przetarg, bez możliwości zwrotu tychże kosztów ze strony wynajmującego.

4. dowód wpłaty wadium

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygrał zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie podpisze umowy w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.