artykuł nr 1

Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - obręb: RZEKI MAŁE

WYKAZ

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21 sierpnia 1997r /Dz.U. z 2004r  Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami/ oraz Zarządzeń Wójta Gminy  Nr 41/2007 z dnia 27.03.2007r i Nr 88/07 z dnia 11.09.2007r

 

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:

  1. Obręb: RZEKI MAŁE ul. Karczewicka
  2. nieruchomość oznaczona jako działka nr 1009 o pow.0,9477 ha
  3. księga wieczysta Nr 75537
  4. k.m. 2
  5. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa rolno-leśna, położona pomiędzy drogą bitumiczną prowadzącą do Karczewic a rzeką Wartą. Stanowi grunt orny, pastwisko oraz 0,3650 ha lasu sosnowego.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania Gminy Kłomnice - obecnie gmina jest w trakcie opracowania „Projektu planu miejscowego Gminy Kłomnice” będącego w fazie po uzgodnieniach i po wyłożeniu do wglądu. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” przyjętego Uchwałą Nr 124/XXVII/2000 z dnia 28.09.2000r  w/w działka położona jest w strefie ochrony podstawowych zasobów ekologicznych symbol KP1.1. Strefa do zachowania i kształtowania funkcji rekreacyjnych i systemu zieleni

  1. Cena nieruchomości: 12 950,00 zł

 

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 w/w ogłoszenie wywieszono na okres 21 dni tj. od 22.10.2007r do 12.11.2007r

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłomnice

- strona internetowa