artykuł nr 1

Przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

 

Ogłasza I przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy oznaczonych jako działki:

 

  1. nr 293 o pow.0,40 ha (w skład której wchodzą:  RV-0,40 ha), obręb Garnek, k.m.1, KW Nr 99635

cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,40q pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Minimalne postąpienie czynszu 0,10q pszenicy.

Termin dzierżawy 3 lata.

 

  1. nr 469 o pow.0,20 ha ( w skład której wchodzi : ŁIV-0,06 ha, ŁV-0,14 ha) obręb Garnek, k.m.3,  KW Nr 118969

cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,20q pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Minimalne postąpienie czynszu 0,10q pszenicy.

Termin dzierżawy 3 lata.

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych” w Urzędzie Gminy pokój 103 w terminie do dnia 03.11.2006r do godz.1500

 

Oferta powinna zawierać następujące dane:

- imię, nazwisko i adres oferenta,

- data sporządzenia oferty,

- proponowany czynsz dzierżawny,

- termin dzierżawy,

- oświadczenie, o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2006r o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

W/w ogłoszenie wywieszono :

1.        na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w okresie od 03.10.2006r do 04.11.2006r

2.        na stronie internetowej