artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Adamów gmina Kłomnice

WÓJT GMINY KŁOMNICE

 

ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Adamów gmina Kłomnice

 

 

Lp.

Obręb

nr działki

pow. w ha

k.m.

Nr KW

Opis nieruchomości

wartość

1.

Adamów ul. Skrzydlowska

1260

0,06

1

113669

działka położona przy drodze utwardzonej, posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej

cena wywoławcza

5210,00 zł + 22%Vat

wadium - 520,00 zł

postąpienie – 50,00 zł

2.

Adamów

1266

0,17

1

113669

działka rolna, częściowo porośnięta kępami drzew i krzewów z samosiewu, nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej

cena wywoławcza

1750,00 zł

wadium – 180,00 zł

postąpienie – 20,00 zł

 

Na teren obejmujący w/w działki gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kłomnice” – przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie terenów nie objętych żadną strefą – przewidzianych pod poszerzenie funkcji sąsiadujących:

  1. działka nr 1260 w pasie 60 metrów od ul. Skrzydlowskiej – przewidziana pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową,

  2. działka nr 1266 przewidziana pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej „R”

 

Przetarg zostanie przeprowadzony  w dniu  27 października 2006r  o godz.1100  - na działkę nr 1260 i o godz.1130 na działkę nr 1266.

 

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia

 23.10. 2006r do godz.1300  w kasie Urzędu Gminy pokój 101 lub na konto BS Kłomnice  

49 8264 0002 2001 0000 0039 0001,  przedłożenia do dnia 23.10. 2006r do godz.1500 dowodu wpłaty przelewu wadium  do pok. 203 Urzędu Gminy Kłomnice

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak  nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania. W razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanych nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

 

 

 

W/w ogłoszenie wywieszono na tablicach  ogłoszeń w okresie od 26.09.2006r do 26.10.2006r

1.       Urzędzie Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20

2.       Sołectwo Adamów

3.      strona internetowa