artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zakup 10.000 litrów oleju opałowego do Zespołu Szkół w Witkowicach

O G ŁO S Z E N I E     O     Z A M Ó W I E N I U

Nazwa zamówienia:

Zakup 10.000 litrów oleju opałowego przez Zespół Szkół w Witkowicach

1.       Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Zespół Szkół w Witkowicach, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice, tel. /0-34/ 328-92-01, godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00,

2.       Określenie trybu zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro

3.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.klomnice.pl

4.       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest Zakup 10.000 litrów oleju opałowego przez Zespół Szkół w Witkowicach, CPV: 23122100-9

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.       Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.       Termin wykonania zamówienia: 03.11.2006r - 03.11.2006r.              

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

-          nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych z późn. zm.)

-          posiadają odpowiednie doświadczenie przy realizacji tego typu zamówieniach oraz posiadają licencję na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu paliw pojazdami samochodowymi i uzyskali certyfikat kompetencji zawodowych na przewóz paliw,

o        dysponują odpowiednim taborem samochodowym, w pełni zabezpieczającym wykonanie zamówienia,

o        jakość dostarczonego oleju opałowego potwierdzone jest świadectwem jakości,

o        potencjał ekonomiczny i sytuacja finansowa w pełni umożliwia wykonanie zamówienia,

-          posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi­dencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

-          spełniają warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków – określa SIWZ.

8.       Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju - 100 %

10.   Miejsce i termin składania ofert: Zespół Szkół w Witkowicach, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice, Gabinet Dyrektora, do dnia 26.10.2006r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin otwarcia  ofert: Zespół Szkół w Witkowicach, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice, Gabinet Dyrektora, w dniu 26.10.2006r. o godz. 10.00.

11.    Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 24.11.2006r.

12.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

13.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

14.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Witkowice, dn. 18.10.2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty26 KB
SIWZ100 KB