artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na Zakup 10.000 litrów oleju opałowego dla zespołu Szkół w Witkowicach

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO

na Zakup 10.000 litrów oleju opałowego dla zespołu Szkół w Witkowicach

 

1.      Dyrektor Zespołu Szkół w Witkowicach, Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice,
woj. śląskie, tel. 0-34/328-92-01;

2.      Ogłasza przetarg nieograniczony na:
na Zakup 10.000 litrów oleju opałowego dla zespołu Szkół w Witkowicach” 

3.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
a. formularz SIWZ można odebrać osobiście w Zespole Szkół w Witkowicach, Witkowice, ul. Częstochowska 22, w gabinecie Dyrektora, w godzinach od  8:00 do 14:00.
b. specyfikacja jest nieodpłatna.

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Termin realizacji zamówienia: od 05.01.2006r. do dnia 09.01.2006r.

7.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r,
- spełniają warunki zawarte w specyfikacji i art. 22.1-4. Ustawy w/w,
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów przez Wykonawcę.

8.      Wadium nie jest wymagane.

9.      Kryteria wyboru ofert  i ich znaczenie:
Cena - 100 %

10.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest :
mgr Dorota Kowalik - tel. 0-34/328-92-01.
Godziny, w których udziela się informacji: 8:00 - 14:00.

11.  Miejsce i termin składania ofert :
a) Zespół Szkół w Witkowicach, Witkowice, ul. Częstochowska 22,  gabinet Dyrektora, do dnia 28.12.2005r. do godziny 10:00.

12.  Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zespół Szkół w Witkowicach, Witkowice, ul. Częstochowska 22,  gabinet Dyrektora, w dniu 28.12.2005r. o godzinie 10:15.

13.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

14.  Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) -  11300000-3 

 

 

Witkowice, dn. 13.12.2005r.