artykuł nr 1

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi łączącej miejscowości Kłomnice i Bartkowice”

L.dz. 3411/24/05

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

                     Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122,
fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi łączącej miejscowości Kłomnice i Bartkowice”

Kod C.P.V. 45.31.61.10, 45.31.43.00

Inwestycja obejmuje:

-

-    montaż słupów oświetleniowych                                                                                    

-          6 kpl.

-

-                 montaż wysięgników na słupach oświetleniowych                                    

-          6 kpl.

-

-                  montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach                                                     

-          6 kpl.

-

-                 montaż przewodu napowietrznego AsXSn 2x35;1kV                                 

-                    192,5 m

-

-                  układanie kabla 2xYAKY 1x35;1kV w rowie kablowym                                             

-          48 m

-

-                  układanie kabla 2xYAKY 1x35;1kV w rurach ochronnych                        

-          12 m

-

-                  układanie kabla 2xYAKY 1x35;1kV bezpośrednio na słupie                     

-          14 m

-

-                  układanie kabla 2xYAKY 1x35;1kV w rurze mocowanej do słupa            

-          6 m

-

-                  wykonanie przewiertu pod drogą                                                                                 

-          12 m

-

-                  wykonanie uziomów pionowych                                                                                  

-          45 m

                                 

1.       Termin realizacji: do dnia 15.12.2005

2.        Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)  - 100 %

3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.        Warunki udziału w postępowaniu:

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 205, w godz. 7.30 – 15.30.

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą (30 dni) – do 17 listopada 2005.

Koperta powinna być oznaczona „Budowa napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi łączącej miejscowości Kłomnice i Bartkowice”.

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani mgr inż. Jadwiga Zawadzka, pok. 204,
tel. 3281-122.

9.        Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2005 do godz. 900.

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 19.10.2005. o godz. 930  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

12.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wójt Gminy – mgr Adam Zając

 

 

Kłomnice, dnia 03.10.2005r.