artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości do wydierżawienia

W  Y  K  A  Z

 

 

         Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r /Dz.U. z 2004r  Nr 261, poz.2603/ oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 68/2005 z dnia 05.09.2005r  roku przeznacza się do wydzierżawienia w drodze pisemnego przetargu ofert  nieruchomości rolne położone w Pacierzowie oznaczone jako działki :

 

- nr 127 o pow.1,07 ha (w tym :  RIIIb-0,14 ha, RIVa-0,93 ha) , k.m.1,

  KW Nr 106695,  proponowana wysokość czynszu dzierżawnego 1,80q

  pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem

  Prezesa GUS.

- nr 162 o pow.0,76 ha (w tym: ŁIII-0,68 ha, ŁIV-0,05 ha, RIVa-0,03 ha)

  k.m.1, KW Nr 106695, proponowana wysokość czynszu dzierżawnego 1,10q

  pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem

  Prezesa GUS.

  Okres  dzierżawy 1 rok

Termin oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 

 

W/w wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w okresie

od 09.09.2005r do 30.09.2005r

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłomnice
  2. sołtys wsi Pacierzów
  3. informatyk w UG Kłomnice w celu ukazania się ogłoszenia w internecie