artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: „Docieplenie ścian i stropodachu budynku Urzędu Gminy Kłomnice”

L.dz. 3411/22/05

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

                       Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20,  tel. 3281-122, fax
3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „
Docieplenie ścian i stropodachu budynku Urzędu Gminy Kłomnice” Zakres robót:

1.        Wymiana stolarki i ślusarki okiennej 37,52 m2

2.        Docieplenie dachu309,302m2

3.        Elewacja 807,404 m2

4.        Elementy zewnętrzne

-        Chodnik okapowy 42,57 m2

-        Daszki

-        Schody

-        Wywóz gruzu

5.        Instalacja odgromowa

 

CPV: 45.45.30.00-7 (prace remontowe oraz renowacyjne)

 

1.       Termin realizacji: w ciągu 2,5 miesiąca od daty podpisania umowy.

2.        Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)  - 100 %

3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.        Warunki udziału w postępowaniu:

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-        Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

        (zamawiający uzna za zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia                docieplenie ścian budynku o wartości nie mniejszej niż wartość przedmiotowego zadania. Należy            wykazać minimum 3 zadania w/w.  

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 205.

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą (30 dni) – do 22.09.2005r.

Koperta powinna być oznaczona „Docieplenie ścian i stropodachu budynku Urzędu Gminy Kłomnice”.

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Jadwiga Zawadzka, pok. 204, tel. 3281-122.

9.        Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2005r. do godz. 900.

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 24.08.2005r. o godz. 930  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

12.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wójt Gminy

 

mgr Adam Zając

Kłomnice, dnia 08.08.2005r.