artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: „Remont budynku mieszkalnego – wymiana dachu, wymiana okien i inne w miejscowości Garnek" ul. Główna 5d”

 

L.dz. 3411/21/05

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

                 Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont budynku mieszkalnego – wymiana dachu, wymiana okien i inne w miejscowości Garnek,
ul. Główna 5d”,
w skład której wchodzi następujący zakres robót:

-        Demontaż istniejącego pokrycia dachu z płyt azbestowo – cementowych (konieczna jest utylizacja płyt azbestowo – cementowych przez uprawnioną do tego firmę),

-        Wymiana dachu (nad budynkiem murowanym, bez drewnianych przybudówek) z pokryciem dachowym z płyt ONDULINE + prace towarzyszące (przebudowa kominów i jednej ze ścian szczytowych w części poddasza, wymurowanie ściany szczytowej w części poddasza, obróbki, itp.)

-        Wymiana okien tylko dla części murowanej budynku – 7 szt.

-        Demontaż istniejącej, drewnianej przybudówki od strony południowo – wschodniej i na jej miejsce wybudowanie nowej, murowanej,

-        Wykonanie stropu drewnianego nad pomieszczeniem nr 2

CPV: 45.45.30.00-7; 45.42.10.00-4; 45.42.11.25-6

 

1.       Termin realizacji: w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy

2.        Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)  - 100 %

3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.        Warunki udziału w postępowaniu:

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 205, tel. 034 3281-122, fax 034 3281-121.

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą (30 dni) – 15.09.2005r.

Koperta powinna być oznaczona „Remont budynku mieszkalnego – wymiana dachu, wymiana okien i inne w miejscowości Garnek, ul. Główna 5d” .

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Jacek Tittl, pok. 210, tel.
3281-103.

9.        Termin składania ofert upływa dnia  17.08.2005r. do godz. 900.

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 17.08.2005r. o godz. 930  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

12.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 

Kłomnice, dnia 01.08.2005r.