artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na: „Budowę boisk sportowych przy szkole Podstawowej w Kłomnicach”

L.dz. 3411/4/05

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

                 Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122,
fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na: „
Budowę boisk sportowych przy szkole Podstawowej w Kłomnicach” (CPV: 45.21.22.21-1).

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów sportowych o powierzchni użytkowej 2407,3m2 przed głównym budynkiem szkoły, w centralnej części działki szkolnej.
W skład obiektu wchodzi:

-       boisko wielofunkcyjne (2 boiska do gry w koszykówkę, 1 boisko do piłki ręcznej,
1  boisko do gry w siatkówkę) o nawierzchni z trawy syntetycznej –
1215 m2,

-       kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej – 669,8 m2,

-       bieżnia o nawierzchni syntetycznej – 522,5 m2,

-       studnie chłonne w pobliżu boiska i kortu.

1.       Termin realizacji: 4 miesiące od daty udzielenia zamówienia.

2.        Kryteria wyboru ofert: najniższa cena (koszt)  - 100 %

3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.        Warunki udziału w postępowaniu:

         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ.

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego
– Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 205, w godz. 7.30 – 15.30. (Koszt specyfikacji – 30zł)

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani mgr inż. Jadwiga Zawadzka, pok. 204,
tel. 3281-122, Pani mgr inż.
Marlena Bąk, pok. 205, tel. 034 3281-113.

9.        Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2005r. do godz. 1000.

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 05.07.2005r. o godz. 1030  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

12.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

13.     Wymagane wadium – 7.000,00 zł.

14.     Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe wyjaśnienia – dostępne do 29.06.2005r.

15.     Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2005r. (do publikacji).

Wójt Gminy – mgr Adam Zając

Kłomnice, dnia 23.05.2005